7 g, 250. obletnica rojstva dramatika Antona Tomaža Linharta (2005)

Nov

490,00 €
Obvesti me, ko pade cena

Masa 7 g
Čistina 900 / 1000
Vsebnost zlata 6,3 g
Mera kovanca (premer) 24 mm
Nominala 25 000 tolarjev
Leto kovanja 2006
Naklada    1000 kovancev

Vir: Banka Slovenije

Anton Tomaž Linhart (Radovljica, 11. 12. 1756 – Ljubljana, 14. 7. 1795) se je šolal v Ljubljani in na Dunaju. Po šolanju se je zaposlil kot arhivar in bil nato šolski revizor. Kot šolski komisar v ljubljanskem okrožju se je zavzemal za ustanavljanje šol in ustanovil 18 novih podeželskih osnovnih šol. Prizadeval si je za ustanovitev osrednje in javne študijske knjižnice v Ljubljani. Na njegovo pobudo je bila ustanovljena licejska knjižnica, predhodnica Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.
Linhart je prvi slovenski dramatik, ki je v slovenski jezik prevedel in priredil nemško komedijo in jo poimenoval “Županova Micka”. Gre za prvo slovensko posvetno gledališko delo, ki je bilo uprizorjeno 28. decembra 1789. Ta dan velja za rojstni dan slovenskega gledališča. Napisal je tudi daljšo komedijo “Ta veseli dan ali Matiček se ženi”, ki je bila uprizorjena šele leta 1848. Z zgodovinskim delom v dveh delih “Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije” je prvi uveljavil proučevanje in obravnavanje zgodovine Slovencev kot narodnostne celote.
Linhart je bil najpomembnejši slovenski preroditelj, najdoslednejši svobodomislec in razsvetljenec ter prvi izraziti meščan v slovenski kulturi. Z delom in pobudami je spodbujal razvoj dramskega slovstva v slovenskem jeziku in napravil prve poskuse znanstvenega zgodovinopisja. Zasluge ima tudi na področju šolstva in knjižničarstva.
V počastitev 250-letnice rojstva dramatika, pesnika, zgodovinarja in šolnika Antona Tomaža Linharta je Republika Slovenija izdala priložnostne kovance, na katerih je osrednji motiv konturna podoba Linharta ter letnici njegovega rojstva in smrti.
Zlatnik

  • nominalna vrednost: 25.000 SIT, čistina Au 900/1000, teža 7 gramov, premer 24 milimetrov, izdano 1.000 kovancev.

Avtorja idejnega osnutka za zlatnik: Maja Licul in Miljenko Licul, Ljubljana
Medaljerska dela: Jan Černaj, Mincovna Kremnica, š. p., Slovaška
Izdelava in kovanje: Mincovna Kremnica, š. p., Slovaška

- – -

250th anniversary of the birth of the playwright Anton Tomaž Linhart (2006)

Anton Tomaž Linhart (born: Radovljica, 11 December 1756; died: Ljubljana, 14 July 1795) attended schools in Ljubljana and Vienna. After completing his schooling he found work as an archivist, and was then a school inspector. As schools commissioner for the Ljubljana district he was committed to expansion, and set up 18 new rural primary schools. He worked to establish a central library for public study in Ljubljana. It was at his initiative that the lyceum library, the predecessor to the national and university library, was founded in the city. Linhart was the first Slovenian playwright to adapt and translate a German comedy into Slovene, naming it Micka, the Daughter of a Mayor. It was the first secular play in Slovene, debuting on 28 December 1789, and this date is considered the birth of Slovenian theatre. He also wrote a longer comedy entitled The Happy Day, or Matiček Gets Married, which was not performed until 1848. With his historic work in two parts An Attempt at the History of Carniola and Other Lands of the South Slavs of Austria, he was the first to study and deal with the history of the Slovenes as a nation.
Linhart was the most important figure in the awakening of Slovenian national consciousness, the most consistent free-thinker and Enlightenment figure, and the first bourgeois in Slovenian culture. Through his work and his images he encouraged the development of dramatic literature in Slovene and made the first attempts at a scientific historiography. He also deserves credit for his work in education and librarianship.
To honour the 250th anniversary of the birth of the playwright, poet, historian and scholar Anton Tomaž Linhart, the Republic of Slovenia has issued commemorative coins featuring an outlined image of Linhart, and the years of his birth and death.

  • Gold coin; nominal value: 25,000 tolars, purity: Au 900/1000, weight: 7 g, diameter: 24 mm, series issued: 1,000 coins

Designers of gold coin: Maja Licul and Miljenko Licul, Ljubljana
Coin engraving: Jan Černaj, Mincovna Kremnica, Slovakia
Production and minting: Mincovna Kremnica, Slovakia

Čistina 900/1000
Prevzem Takoj
Davek Naložbeno fizično zlato je oproščeno plačila DDV po 118. in 119. členu ZDDV-1.