7 g, Evropsko leto invalidov (2003) **

Masa kovanca    7 g
Čistina 900 / 1000
Vsebnost zlata 6,3 g
Premer 24 mm
Leto kovanja 2003
Kovano v količini  300

Kovanec ima tudi numizmatično vrednost.

Več podatkov

Nov

Tega izdelka trenutno ni možno kupiti

1 200,00 €
Obvesti me, ko pade cena

Masa 7 g
Čistina 900 / 1000
Vsebnost zlata 6,3 g
Mera kovanca (premer) 24 mm
Nominala 25 000 tolarjev
Leto kovanja 2003
Naklada    300 kovancev

Vir: Banka Slovenije

Invalidi so zelo raznolika skupina ljudi in so upravičeni do istih človekovih pravic kot vsi drugi državljani. Soočajo se z diskriminacijo, ki včasih temelji na predsodkih o njih, še pogosteje pa jo povzroča dejstvo, da so pozabljeni ali spregledani. To pa ima za posledico ustvarjanje in povečevanje ovir v okolju in v odnosih, ki invalidom preprečujejo sodelovanje v družbi.
Pred desetimi leti je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov. Ta v veliki meri temeljijo na zamislih, ki so jih razvili invalidi in njihove organizacije ter dajejo večji poudarek človekovim pravicam. Invalidi morajo imeti enake možnosti in dostop do vseh družbenih koristi, kar pomeni možnost celostne vključitve v izobraževanje, dostop do novih tehnologij, zdravstvenih in socialnih programov, do športnih in prostočasnih dejavnosti ter do storitev in izdelkov.
V zadnjih desetletjih je Evropska skupnost naredila velik korak od zaščitniškega odnosa do invalidov k prizadevanju za to, da bi invalidom omogočili samostojno življenje in prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve. Svet Evropske skupnosti je 3. decembra 2001, na mednarodni dan invalidov, razglasil leto 2003 za “evropsko leto invalidov”. V Madridski deklaraciji, sprejeti marca 2002, je predstavljena vizija za delovanje v letu 2003 v Evropski skupnosti in pridruženih članicah, in sicer na nacionalnih, regionalnih in lokalnih ravneh. Temeljno načelo deklaracije je združitev dveh pristopov: “nediskriminacija + pozitivni ukrepi = socialna vključenost”. Z ustvarjanjem družbe brez ovir in predsodkov za vse ter s spoštovanjem različnosti se bo oblikoval svet, ki bo ustrezal vsem: “Kar se stori v imenu invalidnosti danes, bo jutri pomembno za vse.”
Vlada Republike Slovenije je sklep o razglasitvi leta 2003 za leto invalidov v Republiki Sloveniji sprejela. Z izdajo priložnostnih kovancev se je Slovenija pridružila skupini držav, ki so se odločile, da bodo s še večjim poudarkom seznanjale javnost o odnosih do invalidov ter razširjale znanje o njihovih pravicah, potrebah in zmožnostih. Preprosto oblikovani priložnostni kovanci nakazujejo težavo invalidnosti, ki jo je ob upoštevanju temeljnih človekovih pravic možno preseči.
Na sprednji strani kovanca je klicaj, ki opozarja na diskriminacijo invalidov in vzpodbuja k odgovornosti za enakopraven pristop zdravih ljudi do vseh skupin invalidov. Motiv klicaja se nadaljuje tudi na hrbtni strani kovanca, kjer kot podaljšek stiliziranega vozička predstavlja zgornji del invalidovega telesa.
Upodobitev invalidskega vozička kot prve predstave, ki spomni na invalidnost, napeljuje k razmišljanju o fizično prizadetih ljudeh in posledično k vzpostavitvi take socialne politike, ki raznolikost invalidov upošteva v čim večji meri. Krog, ki kot zemeljska obla objema osrednji motiv, pa opozarja na mednarodno razsežnost invalidnosti.

  • Zlatnik, nominalna vrednost 25.000 SIT, čistina 900/1000, premer 24 milimetrov, izdano: 300 kovancev

Avtor idejnega osnutka za zlatnik: Katarina Čehovin, Kranj
Medaljerska dela: Jan Černaj, Mincovna Kremnica, Slovaška
Izdelava in kovanje: Mincovna Kremnica, Kremnica, Slovaška

- – -

European Year of People with Disabilities 2003

The disabled comprise a highly diverse group of people who are eligible for the same human rights as all other citizens. They encounter discrimination that at times is based on prejudices about them, but which more often leads to the fact of them being forgotten about or overlooked. This has the consequence of creating and increasing the obstacles in their surroundings and in attitudes, which in turn prevent the disabled from participating in society. Ten years ago the United Nations General Assembly adopted the Standard Rules on Equalization of Opportunities for Disabled Persons. These rules are based to a large extent on ideas developed by the disabled and their organisations, and place greater emphasis on human rights. Disabled persons must have equal rights and access to all public benefits, which means the possibility of full inclusion in education, access to new technologies, health and welfare programmes, sports and leisure activities and to services and products.
In the last ten years the European Community (EU) has taken a major step, from its protective approach to the disabled towards efforts to ensure the possibility of independent life for the disabled, and the possibility of them taking responsibility for their own decisions. On 3 December 2001, the international day of the disabled, the European Council declared 2003 the “European Year of People with Disabilities”. The Madrid declaration, adopted in March 2002, presents the vision of activities in 2003 in the European Union and associate members, on the national, regional and local levels. The fundamental principle of the declaration is the merging of two approaches: “non-discrimination + positive steps = social inclusion”. By creating a society without barriers and prejudices for all and through respect of difference, a world will be formed that will suit everyone: “What is done on behalf of the disabled today, will tomorrow be important for everyone”.
The Government of the Republic of Slovenia adopted a decision declaring 2003 the year of the people with disabilities in Slovenia. By issuing commemorative coins, Slovenia has joined the group of countries that have decided to give even greater emphasis to familiarising the public with attitudes to the disabled and to spreading awareness about their rights, needs and abilities.
The simply designed commemorative coins indicate the difficulty of being disabled, which may be overcome through respect of fundamental human rights. The front side of the coin bears an exclamation mark, which draws attention to discrimination against the disabled and promotes responsibility for an equality-based approach of healthy people to all disabled groups. The motif of the exclamation mark is continued on the reverse side of the coin, where the upper part of a disabled person’s body is portrayed as an extension of a stylised wheelchair. The presentation of the disabled wheelchair, as the first image that reminds people of being disabled, leads to a consideration of physically challenged people and consequently to the establishing of such a social policy which respects the diversity of the disabled to the greatest possible extent. The circle, which like a globe embraces the central motif, draws attention to the international dimension of the disabled.

  • Gold coin; Nominal value: 25,000 Tolars, Alloy: 900/1000 gold, Weight: 7 grams, Diameter: 24 millimetres, Issue limit: 300 coins.

Designer of gold coins: Katarina Čehovin, Kranj
Engraving: Jan Černaj, Mincovna Kremnica, Slovakia
Production and minting: Mincovna Kremnica, Kremnica, Slovakia

Čistina 900/1000
Prevzem *
Davek DDV je obračunan od razlike v ceni po 102. in 104. členu ZDDV-1 ter po 110. členu ZDDV-1 ni izkazan na računu.