SPLOŠNI POGOJI POGODBE pri trgovanju s plemenitimi kovinami

 (v nadaljevanju: Splošni pogoji) družbe MORO & KUNST, d.o.o., Ljubljana

 

1.0
(dostopnost splošnih pogojev)

 1.1
Splošni pogoji dopolnjujejo posebne dogovore v pogodbi med družbo Moro in stranko, zavezujejo obe stranki in predstavljajo sestavni del vsake pogodbe med družbo Moro in stranko in so stranki ves čas dostopni v pisni fizični obliki na sedežu družbe MORO & KUNST d.o.o. v Ljubljani, Dunajska 156 (pritličje stavbe WTC), (v nadaljevanju: družba Moro) ter 24 ur na dan dostopni na spletni strani družbe www.moro.si.

 1.2
Veljajo tisti splošni pogoji, kot so veljali v trenutku, ko je družba Moro sprejela (akceptirala) strankino naročilo.

 2.0
(predmet splošnih pogojev)

 2.1
Splošni pogoji veljajo za prodajo in nakup naložbenega zlata, srebra, paladija in platine ter rodija (plemenite kovine).

 3.0
(oddaja naročila)

 3.1
Že zaradi preglednosti, preverljivosti, sledljivosti, itd. stranka ponudbo za nakup oz. prodajo (naročilo) vselej da pisno, in sicer osebno (podpiše naročilo) ali preko e-pošte ali faxa (v nadaljevanju: naročilo) ter preko varne spletne povezave (spletna trgovina) na spletni strani družbe Moro www.moro.si, v času trgovanja, od ponedeljka do četrtka  od 9.00 do 16.30 ure, petek od 9.00 do 13.00 ure. Izdelke v »Spletno trgovanje 24 ur« je možno preko spletne trgovine naročiti tudi izven rednega delovnega časa družbe Moro in sicer vsak dan med 16:30 uro 09:00 uro naslednjega dne, ter vse ostale dela proste dni v letu, če družba Moro ne določi drugače.

 3.2
Z oddajo naročila stranka potrjuje, da je seznanjena in soglaša s Splošnimi pogoji.

4.0
(sklenitev pogodbe o prodaji)

 4.1
Pogodba je sklenjena, če, ko in v obsegu kot naročilo sprejme (akceptira) družba Moro.

 4.2
Šteje se za dogovorjeno tista cena, ki je veljala pri družbi Moro v trenutku sprejema naročila (ob tem družba Moro posebej opozarja, da lahko pride do razlik v ceni med ceno ob oddaji naročila in ceno ob sprejemu naročila, ki so posledica sprememb cen na borzi plemenitih kovin, ki je v času trgovanja odprta), upoštevaje veljavno ceno na ceniku družbe Moro ob akceptu naročila, če se stranki pisno ne dogovorita drugače.

4.3.
Zaradi borznega nihanja cen plemenitih kovin bo družba Moro čim prej po prejemu naročila, stranko kontaktirala preko telefona ali elektronske pošte ali faxa, ipd. in ji sporočila ali sprejme naročilo in pogoje. Družba Moro, zaradi zagotovitve cen, takoj po sprejemu naročila plemenite kovine naroči v kovnici. Sprejem in potrditev naročila za izdelke v »Spletno trgovanje 24 ur«, (3.1, člen) bo družba Moro poslala stranki na elektronski naslov prvi delovni dan po oddaji naročila do 09:30 ure.

4.4
Ker je cena plemenitih kovin odvisna od stalnih nihanj na borzi plemenitih kovin, na katere družba Moro nima nobenega vpliva, stranka pri pogodbah sklenjenih na daljavo, po tem ko družba Moro akceptira naročilo nima pravice do odstopa od pogodbe v smislu 43. člena ZVPot.

4.5
V primeru kršitve ali neizpolnitve posamezne obveznosti ali prenehanja pogodbe iz razlogov na strani kupca ali neresničnosti posredovanega podatka, vsebine listine ali dane izjave volje, je kupec dolžan družbi Moro plačati pogodbeno kazen v višini 10 % vrednosti naročila, razen če zakon pogodbeno kazen za posamezen primer prepoveduje.

5.0
(nakup preko spletne trgovine)

5.1
Za nakup plemenitih kovin preko spletne trgovine na spletni strani družbe Moro www.moro.si, veljajo vse določbe teh Splošnih pogojev, razen, če je za posamezni primer v tej točki (tj. točki 5.0) drugače urejeno.

5.2
Stranka se mora za vstop v spletno trgovino prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ju pridobi ob postopku registracije. Po prijavi v spletno trgovino stranka izbrane izdelke odloži v nakupovalno košarico. Pred potrditvijo nakupa mora stranka prebrati splošne pogoje ter z označbo ustreznega polja potrditi, da se z njimi strinja (potrditev nakupa brez označbe navedenega polja ni možna). Cene se usklajujejo (npr. vsakih 5 minut) z borzno ceno. Zato je cena v trenutku odložitve izdelka v nakupovalno košarico lahko drugačna od cene, veljavne v trenutku potrditve nakupa. Velja cena, ki je veljala ob potrditvi nakupa. 

5.3
Stranka lahko do potrditve nakupa izdelke prosto dodaja ali umika iz nakupovalne košarice.

 5.4
S potrditvijo nakupa (klikom na polje »potrdi nakup« ipd.) je pogodba med stranko in družbo Moro sklenjena. Stranka s potrditvijo nakupa potrdi, da soglaša s ceno (cenami), ki so v tistem trenutku objavljene na ceniku spletne trgovine in Splošnimi pogoji ter da je bila pred sklenitvijo pogodbe seznanjena z njihovim celotnim besedilom.

6.0
(stroški transporta in dobave)

6.1
Stroški varovanega transporta in zavarovanja plemenitih kovin od kraja dobavitelja družbe Moro do družbe Moro so vključeni v ceno.

Cena velja FCO poslovni prostori družbe Moro na naslovu Ljubljana, Dunajska 156, če ni drugače pisno dogovorjeno. Stroške dostave izven naslova družbe Moro krije stranka po veljavnem ceniku Pošte Slovenije za pošiljanje vrednostnih pošiljk.

7.0
(plačilo kupnine)

7.1
Stranka plača celotno kupnino najkasneje do 11. ure naslednjega delovnega dne, ki sledi dnevu sprejema naročila, v kolikor se stranki pisno ne dogovorita drugače. To je dogovorjeno zato, ker družba Moro takoj po sprejemu naročila (sklenitvi pogodbe) zaradi stalnega borznega nihanja cen in zaradi zagotovitve cene naroči (kupi) plemenito kovino v kovnici.

8.0

8.1
Družba Moro se zavezuje še isti dan, ko prejme od kupca kupnino oz. najkasneje naslednji delovni dan dopoldan, nakazati prejeti denar dobavitelju (kovnici, ipd.) zaradi zagotovitve cene. V nasprotnem primeru bo za vsak dan zamude plačala stranki obresti po 41. členu ZVPot.

 9.0
(plačilo kupnine po tretji osebi)

9.1
Če kupnino namesto stranke plača tretja oseba, mora stranka pred prevzemom blaga izročiti družbi Moro pisno nepreklicno in brezpogojno izjavo (na zahtevo družbe Moro tudi na stroške stranke notarsko overjeno) osebe, ki je izvršila plačilo, da je plačilo izvršila za račun stranke, ker je imela pravni interes in da ni kakršnihkoli zadržkov, omejitev ipd. za izročitev plačanega blaga stranki.

9.2
Prevzem izvrši praviloma kupec osebno. V primeru, da zanj prevzame blago tretja oseba, mora kupec pred tem izročiti družbi Moro pisno izjavo, v kateri navede, da bo zanj blago prevzela tretja oseba ter navesti njeno osebno ime, priimek in stalno bivališče ter št. njene osebne izkaznice. Za pravno osebo prevzame blago njen zakoniti zastopnik, ki je naveden v sodnem registru na dan prevzema blaga in ki se izkaže z osebnim dokumentom.

9.3
Stranka se zavezuje v skladu z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) pred prevzemom blaga predložiti vse identifikacijske podatke in potrebne listine tako od osebe, ki je plačilo izvršila, osebe, ki bo blago prevzela, kot tudi podatke o dejanskem kupcu za katerega je bilo plačilo izvršeno.

10.0
(rok dobave)

10.1
Stranka je seznanjena, da družba Moro kupuje plemenite kovine preko borze od kovnic. Zato ima družba v primeru razmer na trgu (npr. povečano povpraševanje, neobičajne ali izredne razmere, ipd.) pravico do podaljšanja roka dobave, če in kot ga utemeljujejo zgoraj navedene razmere oz. okoliščine, s čimer kupec z oddajo naročila soglaša.

10.2
Družba Moro se zavezuje, da bo stranko o podaljšanju roka dobave pisno obvestila, takoj ko (in če) bo o tem obveščena s strani svojih dobaviteljev.

10.3
Ne glede na 1. odstavek tega člena, rok dobave pri pogodbah sklenjenih na daljavo (pogodbe sklenjene v skladu s 43. členom ZVPot) ne sme biti daljši od 30 dni od sklenitve pogodbe, razen če se stranki ne dogovorita drugače.

10.4.
Če družba Moro ne more izpolniti svoje obveznosti niti v podaljšanem roku oziroma pri pogodbah sklenjenih na daljavo v roku iz prejšnjega odstavka, lahko z enostransko izjavo odstopi od pogodbe ter o tem takoj obvesti kupca in mu vrne vsa opravljena plačila v nominalnem znesku brez obresti, razen če stranka pred tem izjavi, da vztraja pri realizaciji pogodbe. V primeru navedenega odstopa od pogodbe se šteje kot da pogodba ni bila sklenjena in pogodba preneha, ko je poslana priporočena izjava o odstopu.

10.5
Stranka naročeno blago lahko brezplačno prevzame na sedežu družbe Moro, Dunajska 156, 1000 Ljubljana v roku 30 dni od dneva plačila naročila s strani stranke. Po 30 dneh se za vsebino neprevzetega naročila s strani stranke le tej zaračuna hramba, ki je zavarovana na polno v rednost v znesku 0.5 % plus DDV letno od vrednosti vsebine hrambe.

 11.0
(odklonitev naročila)

11.1.
Družba Moro ni kakorkoli zavezana sprejeti (akceptirati) naročila za nakup ali prodajo v primeru suma pranja denarja, dvomov v strankino izpolnitev, stvarnih napak, dvomljivosti izvora, porekla, ipd..

12.0
(izdelki s katerimi družba Moro trguje)

12.1.
Družba Moro trguje izključno z zlatimi palicami, ki so na seznamu London Bullion Market Association (LBMA) in imajo status Good Delivery ter s kovanci, ki so na seznamu Evropske Unije iz Direktive sveta 2006/112/ES.

12.2
Družba Moro zlasti ne bo odkupovala plemenitih kovin, ki niso označene v skladu z Zakonom o izdelkih iz plemenitih kovin ali za katere obstaja dvom v njihovo pristnost, kvaliteto, poreklo, izvor, ipd. ter zlata za katerega ni osnove za oprostitev plačila DDV.

13.0

13.1
Družba Moro trguje z zlatimi naložbenimi kovanci, ki ustrezajo merilom iz točke 2 člena 344(1) Direktive sveta 2006/112/ES. To so kovanci, ki imajo čistino najmanj 900/1000, so skovani po letu 1800, so bili ali so zakonito plačilno sredstvo v državi porekla in se praviloma ne kupujejo v zbirateljske namene.

13.2
Odkup kovancev, ki imajo dodatno numizmatično vrednost in odkup medalj družba Moro lahko zavrne.

14.0
(odkup ostalih plemenitih kovin)

14.1
Družba Moro odkupuje izdelke iz plemenitih kovin po svoji prosti odločitvi.

15.0
(varovanje osebnih podatkov)

15.1
Glede zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov veljajo določbe »Pravnega obvestila«, dostopnega na spletnem mestu www.moro.si. Družba Moro se še posebej zavezuje upoštevati vse veljavne predpise s področja varovanja osebnih podatkov in ves čas ravnati v zaščito osebnih podatkov stranke. Družba Moro je tudi sprejela splošni akt, ki vse podatke v zvezi s pogodbo določa kot poslovno skrivnost.

16.0

16.1
Družba Moro izjavlja, da je v skladu s predpisi sprejela sklep o poslovni tajnosti, ki zavezuje vse pri njej zaposlene osebe in zunanje sodelavce.

17.0
(reševanje sporov)

17.1
Za vsa razmerja med družbo Moro in stranko (strankami) se uporablja slovensko materialno pravo.

17.2
V primeru spora, ki je kakorkoli v zvezi s pogodbo ali razmerjem med družbo Moro in stranko, je za odločanje alternativno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani ali Novi Gorici ali Novem mestu.

Tožeča stranka med zgoraj navedenimi sodišči lahko izbira pri katerem od navedenih sodišč bo vložila tožbo oz. začela sodni postopek.

17.3

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS) družba Moro navaja, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z zakonom. V skladu s 4. odstavkom istega člena objavljamo povezavo na platformo za SRPS tukaj.

 

Ljubljana 02.02.2022                                                          Moro&Kunst d.o.o.