OPĆI UVJETI UGOVORA o trgovanju plemenitim kovinama

(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)

društva MORO & KUNST d.o.o. Ljubljana

 

1.0.
(pristupačnost općih uvjeta)

1.1.
Opći uvjeti dopunjuju posebne dogovore u ugovoru između društva Moro i kupca, obvezuju obje ugovorne strane te su sastavni dio svakog ugovora između društva Moro i kupca. Stalno su dostupni kupcu u pisanom obliku u mjestu sjedišta društva MORO & KUNST d.o.o., u Ljubljani, na adresi Dunajska 156 (prizemlje zgrade WTC), (u daljnjem tekstu: društvo Moro) te 24 sata na dan na internetskoj stranici društva: www.moro.si.

1.2.
Važeći su oni opći uvjeti koji vrijede u trenutku kada društvo Moro zaprimi (prihvati) narudžbu kupca.

2.0.
(predmet općih uvjeta)

2.1. Opći uvjeti primjenjuju se kod prodaje i kupnje investicijskog zlata, srebra, paladija i platine te rodija (plemenite kovine).

3.0.
(predaja narudžbe)

3.1.
Kako bi se omogućila transparentnost, provjera, praćenje itd., kupac ponudu za kupnju, odnosno prodaju (narudžbu), uvijek daje u pisanom obliku, i to osobno (potpisuje narudžbu) ili putem e-pošte, odnosno faksa (u daljnjem tekstu: narudžba) te putem sigurne internetske poveznice (internetska trgovina) na internetskoj stranici društva Moro, www.moro.si, u vrijeme rada trgovine, od ponedjeljka do petka, od 9:00 do 13:00 sati. Proizvode u „Internetskoj prodaji 24 sata“ možete naručiti preko internetske trgovine i izvan radnoga vremena društva Moro, i to svakoga dana od 16:30 do 9:00 sati narednoga dana te ostalim slobodnim danima, ako društvo Moro ne odredi drukčije.

3.2.
Predajom narudžbe kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima.

4.0.
(sklapanje ugovora o prodaji)

4.1.
Ugovor je sklopljen ako, odnosno kada, društvo Moro zaprimi (prihvati) narudžbu.

4.2.
Smatra se da je kao dogovorena cijena valjana ona cijena koja je bila na snazi u društvu Moro u trenutku zaprimanja narudžbe (pritom društvo Moro posebno upozorava da može doći do razlike u cijeni između cijene koja je bila važeća prilikom predaje narudžbe i cijene prilikom zaprimanja narudžbe, a što je posljedica izmjene cijena na burzi plemenitih kovina, koja je u vrijeme prodaje otvorena), uz uvažavanje valjane cijene u cjeniku društva Moro prilikom zaprimanja narudžbe, ako ugovorne strane ne dogovore drukčije.

4.3.
Uslijed promjene cijena na burzi plemenitih kovina, društvo Moro će što prije nakon zaprimanja narudžbe stupiti u kontakt s kupcem putem telefona ili e-pošte, odnosno faksa itd., te ga izvijestiti o prihvaćanju narudžbe i uvjeta. S ciljem osiguranja cijena, društvo Moro odmah nakon zaprimanja narudžbe naručuje plemenite kovine u kovnici.

Zaprimanje i potvrdu narudžbe za proizvode u „Internetskoj prodaji 24 sata“ (članak 3.1.) društvo Moro šalje kupcu na e-adresu prvoga radnog dana nakon izvršavanja narudžbe do 09:30 sati.

4.4.
Budući da cijena plemenitih kovina ovisi o stalnim promjenama na burzi plemenitih kovina, na koje društvo Moro ne može utjecati, kupac kod ugovora koji se sklapaju na daljinu, nakon što društvo Moro zaprimi narudžbu, nema pravo na odstupanje od ugovora u smislu članka 43. slovenskoga Zakona o zaštiti potrošača.

4.5.
U slučaju kršenja ili neispunjavanja pojedinačnih obveza ili prekida ugovora od strane kupca, odnosno neistinitosti posredovanoga podatka, sadržaja isprave ili dane izjave volje, kupac je društvu Moro dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 10% vrijednosti narudžbe, osim ako je ugovorna kazna za pojedinačni primjer zabranjena zakonom.

5.0.
(kupnja preko internetske trgovine)

5.1.
Za kupnju plemenitih kovina preko internetske trgovine na internetskoj stranici društva Moro www.moro.si vrijede sve odredbe ovih Općih uvjeta, osim ako je za pojedinačni primjer u ovoj točki (tj. točki 5.0) drukčije definirano.

5.2.
Za ulazak u internetsku trgovinu kupac se mora prijaviti koristeći korisničko ime i lozinku koje dobiva prilikom registracije. Nakon prijave u internetsku trgovinu, kupac stavlja odabrane proizvode u košaru. Prije potvrđivanja kupnje, kupac mora pročitati Opće uvjete te označiti određeno polje kao potvrdu da se slaže s njima (potvrđivanje kupnje bez označavanja navedenoga polja nije moguće). Cijene se usklađuju (npr. svakih 5 minuta) s burzovnom cijenom. Stoga se cijena u trenutku odlaganja proizvoda u kolica za kupnju može razlikovati od cijene koja vrijedi u trenutku potvrđivanja kupnje. Važeća je ona cijena koja je vrijedila prilikom potvrđivanja kupnje.

5.3.
Kupac do potvrđivanja kupnje može slobodno dodavati ili povlačiti proizvode iz košare.

5.4.
Potvrđivanjem kupnje (klikom na polje „potvrdi kupnju“ i sl.) sklapa se ugovor između kupca i društva Moro. Kupac potvrđivanjem kupnje potvrđuje da je suglasan s cijenom (cijenama) koja je u tom trenutku bila objavljena u cjeniku internetske trgovine i Općim uvjetima te da je prije sklapanja ugovora bio upoznat s njihovim cjelovitim tekstom.

6.0.
(troškovi prijevoza i isporuke)

6.1.
Troškovi osiguranoga prijevoza i osiguranja plemenitih kovina od mjesta isporučitelja društva Moro do društva Moro uključeni su u cijenu.

Cijena se odnosi na FCO poslovne prostorije društva Moro na adresi Ljubljana, Dunajska 156, ako nije drukčije dogovoreno. Troškove dostave izvan adrese društva Moro snosi kupac prema važećem cjeniku Pošte Slovenije za slanje vrijednosnih pošiljki.

7.0.
(plaćanje kupovne cijene)

7.1.
Kupac plaća cijelu kupovnu cijenu najkasnije do 11:00 sati narednoga radnog dana koji slijedi nakon dana zaprimanja narudžbe, ako se ugovorne strane ne dogovore drukčije u pisanome obliku. Tako je dogovoreno zato što društvo Moro odmah nakon zaprimanja narudžbe (sklapanja ugovora) radi stalnih promjena cijena na burzi i osiguranja cijene naručuje (kupuje) plemenitu kovinu u kovnici.  

8.0.

8.1.
Društvo Moro obvezuje se da će onoga dana kada zaprimi uplatu kupovne cijene od kupca, odnosno najkasnije narednoga radnog dana prijepodne, doznačiti zaprimljeni novac dobavljaču (kovnici i sl.) radi osiguranja cijene. U protivnome će za svaki dan kašnjenja platiti kamate kupcu prema članku 41. slovenskoga Zakona o zaštiti potrošača.

 

9.0.
(plaćanje kupovne cijene preko treće osobe)

9.1.
Ako kupovnu cijenu umjesto kupca plaća treća osoba, kupac prije preuzimanja robe društvu Moro mora dati neopozivu i bezuvjetnu izjavu u pisanome obliku (na zahtjev društva Moro i troškove ovjere kod javnoga bilježnika), i to od osobe koja je izvršila plaćanje u ime kupca jer je imala pravni interes, kao i izjavu da nema nikakvih smetnji, ograničenja i sl. za dostavu plaćene robe kupcu.

9.2.
Preuzimanje u pravilu obavlja kupac osobno. Ako u njegovo ime robu preuzima treća osoba, kupac prije toga društvu Moro mora dati izjavu u pisanome obliku, u kojoj navodi da će u njegovo ime robu preuzeti treća osoba te njezino ime, prezime, stalni boravak i broj osobne iskaznice. Za pravnu osobu robu preuzima njezin zakoniti zastupnik, koji je naveden u sudskome registru na dan preuzimanja robe i koji svoj identitet potvrđuje osobnim dokumentom.

9.3.
Kupac se obvezuje sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZPPDFT) da će prije preuzimanja robe predočiti sve identifikacijske podatke i potrebne isprave osobe koja je izvršila plaćanje te podatke o osobi koja će preuzeti robu, kao i podatke o stvarnome kupcu za kojega je obavljeno plaćanje.

10.0.
(rok isporuke)

10.1.
Kupac je upoznat s činjenicom da društvo Moro kupuje plemenite kovine od kovnica preko burze. Stoga društvo uslijed promjena uvjeta na tržištu (npr. povećana potražnja, neobične ili izvanredne okolnosti i sl.) ima pravo produljiti rok isporuke, kao što je određeno gore navedenim uvjetima, odnosno okolnostima s kojima je kupac suglasan već prilikom predaje narudžbe.

10.2.
Društvo Moro obvezuje se da će izvijestiti kupca o produljenju roka isporuke u pisanome obliku odmah nakon što (i ako) zaprimi obavijest o tome od svojih dobavljača.

10.3.
Bez obzira na stavak 1. ovoga članka, rok isporuke za ugovore koji su sklopljeni na daljinu (ugovori sklopljeni sukladno članku 43. slovenskoga Zakona o zaštiti potrošača) ne smije biti dulji od 30 dana od sklapanja ugovora, osim ako se ugovorne strane ne dogovore drukčije.

10.4.
Ako društvo Moro ne može ispuniti svoje obveze ni u okviru produljenoga roka, odnosno za ugovore koji su sklopljeni na daljinu u roku koji je naveden u prethodnome stavku, društvo Moro može jednostranom izjavom odstupiti od ugovora te o tome odmah izvijestiti kupca i vratiti mu sva obavljena plaćanja u nominalnome iznosu bez kamata, osim ako kupac prethodno ne izjavi da inzistira na realizaciji ugovora. U slučaju navedenog povlačenja ugovora, smatrat će se da ugovor nije bio sklopljen i da prestaje važiti odmah nakon što se pošalje preporučena izjava o odstupanju.

11.0.
(povlačenje narudžbe)

11.1.
Društvo Moro nema nikakve obveze prihvatiti narudžbu za kupnju ili prodaju u slučaju sumnje na pranje novca, sumnje u ispunjenje obveza kupca, stvarnih pogreški, sumnjiva izvora, podrijetla i sl.

12.0.
(proizvodi kojima trguje društvo Moro)

12.1.
Društvo Moro trguje isključivo zlatnim polugama koje su na popisu London Bullion Market Associationa (LBMA) i koje imaju status Good Delivery te kovanicama koje su na popisu Europske unije iz Direktive vijeća 2006/112/EC.

12.2.
Društvo Moro osobito neće otkupljivati plemenite kovine koje nisu označene sukladno Zakonu o proizvodima od plemenitih kovina ili za koje postoji sumnja u njihovu istovjetnost, kvalitetu, podrijetlo, izvor i sl., kao ni zlato za koje nema osnove za oslobađanje od plaćanja PDV-a.

13.0.

13.1.
Društvo Moro trguje zlatnim investicijskim kovanicama koje odgovaraju mjerilima iz točke članka 2. 344(1) Direktive vijeća 2006/112/EC. To su kovanice čistoće od najmanje 900/1000, proizvedene nakon 1800. godine, koje su bile, odnosno koje jesu, zakonito sredstvo plaćanja u državi podrijetla i koje se u pravilu ne kupuju u svrhu kolekcionarstva.

13.2.
Otkup kovanica koje imaju dodatnu numizmatičku vrijednost i otkup medalja društvo Moro može odbaciti.

14.0.
(otkup ostalih plemenitih kovina)

14.1.
Društvo Moro otkupljuje proizvode od plemenitih kovina sukladno svojoj slobodnoj odluci.

15.0.
(zaštita osobnih podataka)

15.1.
U vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka, važeće su odredbe „Pravne obavijesti“, koja je dostupna na internetskoj stranici www.moro.si. Društvo Moro posebno se obvezuje da će uvažavati sve valjane propise s područja zaštite osobnih podataka i sve vrijeme postupati sukladno zaštiti osobnih podataka kupca. Društvo Moro također je usvojilo opći akt prema kojemu su svi podaci koji se odnose na ugovor definirani kao poslovna tajna.

16.0.

16.1.
Društvo Moro izjavljuje da je sukladno propisima usvojilo odluku o poslovnoj tajnosti koja obvezuje sve njegove zaposlenike i vanjske suradnike.

17.0.
(rješavanje sporova)

17.1.
Za sve odnose između društva Moro i kupca (stranke) primjenjuje se slovensko materijalno pravo.

17.2.
U slučaju bilo kakvog spora u vezi s ugovorom ili odnosima između društva Moro i kupca, za odlučivanje je alternativno nadležan stvarno nadležni sud u Ljubljani ili Novoj Gorici ili Novom Mestu.

Ugovorna strana – tužitelj može birati kod kojeg od gore navedenih sudova ulaže, odnosno pokreće sudski postupak.

MORO & KUNST, d. o. o.